assets/particles/large/wit

Adviescommissie Lijst beroepsziekten

De Regeling TSB geldt voor stoffengerelateerde beroepsziekten die zijn opgenomen in de Lijst beroepsziekten. Deze lijst wordt onderhouden door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). In de komende jaren zullen geleidelijk meer beroepsziekten aan de lijst worden toegevoegd. Hierover adviseert de Adviescommissie Lijst beroepsziekten. Het instellings- en benoemingsbesluit van de commissie is te vinden in de Staatscourant. Het secretariaat van de adviescommissie valt onder Bureau Lexces.

Samenstelling adviescommissie

Voor een periode van drie jaar zijn door de minister de volgende leden benoemd:

 • De heer D.J.J. Heederik (voorzitter)
 • Mevrouw F.G Schaafsma (plaatsvervangend voorzitter)
 • Mevrouw A.S.A.M. van der Burght
 • De heer H.F. van der Molen
 • Mevrouw S. Peters
 • Mevrouw R. van Snippenburg (sinds 1 april 2024)

Daarnaast zijn voor een periode van drie jaar door de minister plaatsvervangende leden benoemd:

 • Mevrouw S.W. Franklin
 • De heer E.L.P.J. Tielemans
 • De heer A.J. van der Beek
 • De heer R.C.H Vermeulen
 • mevrouw N. van der Meer (sinds 1 april 2024)

Taken adviescommissie

De adviescommissie heeft 2 hoofdtaken:

 • De minister van SZW adviseren over aanpassing van de Lijst Beroepsziekten.
 • Opstellen en onderhouden van een afwegingskader causaliteit en bijbehorende protocollen beroepsziekten.

 

Aanpassing van de Lijst Beroepsziekten

De commissie adviseert de minister van SZW over uitbreiding van de Lijst Beroepsziekten. Dit doet de commissie op basis van een aantal randvoorwaarden die door de minister benoemd zijn. Bijvoorbeeld dat het om een ernstige beroepsziekte moet gaan die op individueel niveau is vast te stellen, dat er een (beoordelings)protocol voor het Deskundigenpanel beschikbaar is en dat het voor de betrokken organisaties (ISBG, SVB en het Deskundigenpanel) uitvoerbaar is.

De beroepsziekten die nu op de lijst staan, zijn gebaseerd op de het voorlopige overzicht dat is opgesteld door het Nederlands Centrum van Beroepsziekten (NCvB), in samenwerking met de andere vier partners uit het Lexces.

Afwegingskader causaliteit en bijbehorende protocollen beroepsziekten

De adviescommissie is er ook verantwoordelijk voor dat er per beroepsziekte een protocol wordt opgesteld. De ISBG gebruikt de protocollen om een dossier te kunnen samenstellen, met daarin de gegevens die het Deskundigenpanel nodig heeft om een goede beoordeling te doen. In het protocol staan verder de criteria op basis waarvan het Deskundigenpanel tot een oordeel komt. Aan de basis van de protocollen ligt een afwegingskader causaliteit, waarin vanuit het wetenschappelijk perspectief wordt toegelicht hoe op individueel niveau een oorzakelijk verband kan worden vastgesteld tussen een ziekte en blootstelling aan een specifieke gevaarlijke stof of stoffen op het werk.

De protocollen zijn vastgesteld door de minister van SZW. De eerste drie protocollen en het afwegingskader causaliteit zijn inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.