assets/particles/large/wit

Longkanker door asbest

Elk jaar overlijden er in Nederland ongeveer 10.000 mensen aan longkanker. Vaak is roken daarvan de oorzaak. Asbest is de meest voorkomende oorzaak van werkgerelateerde longkanker. Elk jaar overlijden in Nederland tussen de 800 en 1500 mensen aan longkanker door asbest. Sinds 1993 is het gebruik van asbest verboden. Blootstelling aan asbest vindt sindsdien vooral plaats tijdens sloopwerkzaamheden en reparaties van installaties.

Afbeelding
asbest

Hoe komt het deskundigenpanel tot een oordeel?

Het Deskundigenpanel gebruikt bij de beoordeling van de aanvraag het protocol Longkanker door asbest. Hierbij baseren zij zich op de gegevens die door het ISBG zijn aangeleverd.

Daarbij bepaalt het panel eerst of de diagnose primair longkanker op basis van het medisch dossier bevestigd kan worden. Het Deskundigenpanel maakt daarbij gebruik van de gegevens over de anamnese, het beeldvormend onderzoek en het pathologisch onderzoek.

Is longkanker bevestigd, dan bepaalt het Deskundigenpanel wat de blootstelling aan asbest tijdens het werk is geweest. Hiervoor brengt het panel de volledige arbeidshistorie in kaart aan de hand van de aangedragen gegevens. Daarnaast berekent zij de cumulatieve blootstelling aan asbest over het werkzame leven. Het resultaat is de blootstelling in aantal vezeljaren.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt nog vast vanaf hoeveel vezeljaren het aannemelijk is dat de longkanker door asbest is veroorzaakt. Is het aantal vezeljaren van de aanvrager gelijk aan of hoger dan deze drempelwaarde, dan heeft de aanvrager recht op een tegemoetkoming.

Meer informatie over het protocol

Het protocol is gepubliceerd in de Staatscourant.

Aanvraag doen voor een tegemoetkoming

Denkt u recht te hebben op een tegemoetkoming, dan kunt u vanaf 1 januari 2023 een aanvraag doen voor de TSB. Meer informatie over de aanvraag staat op de website van het ISBG.