assets/particles/large/wit

Wat is het Lexces

De kerntaken van het Lexces richten zich op preventie en signalering van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen op het werk.

We bundelen, ontwikkelen en delen kennis

1. We bundelen kennis waardoor preventie op de werkvloer, vroegsignalering, diagnostiek en behandeling versterkt worden.

Het Lexces zorgt ervoor dat deskundigen (praktijk-)ervaringen kunnen delen. Signalen uit de uitvoeringspraktijk, de wetenschappelijke literatuur en eigen wetenschappelijk onderzoek, dragen zo bij aan de preventie van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen en de signalering van nieuwe beroepsziekten. Het Lexces brengt deze kennis samen.

2. In onderzoeksprojecten ontwikkelen we kennis.

We weten nog lang niet alles over beroepsziekten door gevaarlijke stoffen. Daarom voeren we wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek uit.

3. We communiceren actief over beschikbare kennis.

We delen en ontsluiten onze wetenschappelijke kennis op de website van het Lexces. Ook kan het Lexces in samenwerking met andere kennisinstellingen actief kennis onder de aandacht brengen. Voorlichting en communicatie aan professionals in het arboveld vormen daarom een belangrijke taak van het Lexces.

We voeren activiteiten uit op het gebied van opleiding, preventie en vroegsignalering

1. We ondersteunen door kennis beschikbaar te stellen aan professionals en verantwoordelijken in de keten van preventie op de werkvloer.

Onze kennis stellen we beschikbaar aan professionals en verantwoordelijken die betrokken zijn bij:

  • informeren over;
  • nemen van beschermende beheersmaatregelen;
  • controleren van een gezonde en veilige werkplek.

We vertalen daarbij de wetenschappelijke kennis naar de praktijk door handvaten te geven voor betere opleiding, preventie en vroegsignalering.

We ondersteunen de arbeidsgeneeskundige zorg

1. Met kennis en advies dragen we bij aan een betere organisatie en financiering van de arbeidsgeneeskundige zorg.

Hierbij gaat het in het bijzonder om de positie van de arbeidsgeneeskunde in de curatieve zorg. Denk aan de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de arbeidsgeneeskundige zorg in de eerste, tweede en derde lijn op het gebied van diagnostiek, behandeling en preventie. Daarnaast gaat het om de financiering van de arbeidsgeneeskundige zorg, met name een mix van de Zorgverzekeringswet en private financiering.

 2. We dragen bij aan de borging van academische kwaliteit van de arbeidsgeneeskundige zorg.

Dit doen we in nauwe samenwerking met beroepsorganisaties, wetenschappelijke verenigingen en opleidingscentra. We besteden specifiek aandacht aan het opstellen van kwaliteitscriteria voor beroepsziektenexperts. Daarnaast geven we handvatten voor de ontwikkeling van een academische opleiding en nascholing voor beroepsziektenexperts op het gebied van werken met gevaarlijke stoffen.