assets/particles/large/wit

Wie zijn we

Deze vijf instituten zijn samen verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van het werkprogramma. Bij de invulling en uitvoering hiervan werkt het Lexces samen met andere kennisinstituten en organisaties op het gebied van arbeid en gezondheid.

Afbeelding
organogram Lexces

Het bestuur

Het bestuur van het Lexces is verantwoordelijk voor de strategische koers en het wetenschappelijk werkprogramma en legt inhoudelijke en financiële verantwoording af aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). 

Het bestuur bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en vijf leden uit het samenwerkingsverband. Ze zijn per 1 juli 2022 benoemd voor een periode van drie jaar.

Voorzitter

  •  Dick Heederik, hoogleraar Gezondheidsrisicoanalyse, Universiteit Utrecht

Bestuursleden

  • Henk van der Molen, hoofd NCvB, Amsterdam UMC
  • Jos Rooijackers, voorzitter NKAL
  • Frederieke Schaafsma, bijzonder hoogleraar Arbeids- en bedrijfsgeneeskunde en hoofd PMA, Amsterdam UMC
  • Erik Tielemans, hoofd Centrum Veiligheid van Stoffen en Producten van het RIVM
  • Roel Vermeulen, hoogleraar Milieuepidemiologie en exposoom analyse, directeur IRAS

Bij het bepalen van de strategische koers en het werkprogramma betrekt het bestuur de Raad van Advies (RvA), en stakeholders in het arboveld. Het International Scientific Committee (ISC) heeft de rol van wetenschappelijke kwaliteitsborging.

Raad van Advies

De RvA is een onafhankelijke maatschappelijke adviesraad. De RvA adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over de strategische agenda en het werkprogramma en over de organisatieontwikkeling op langere termijn. De Raad van Advies vergadert minimaal vier keer per jaar.

Het bestuur van het Lexces benoemt de leden van de RvA op persoonlijke titel en op basis van deskundigheid. Benoeming geldt voor een termijn van drie jaar, met een maximum van twee termijnen.

Leden van de RvA werken bij kennisinstellingen, beroepsorganisaties, werkgevers- en werknemers organisaties, patientenorganisaties, zorginstellingen, brancheorganisaties en verzekeraars. De Ministeries van SZW en Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) zijn agendalid.

International Scientific Committee

Het ISC toetst de kwaliteit van het werkprogramma op inhoudelijke wetenschappelijke kwaliteit en adviseert daarover aan het bestuur. Het ISC bestaat uit gerenommeerde wetenschappers en experts uit binnen- en buitenland op het gebied van onderzoek en preventie.

Bureau Lexces

Bureau Lexces ondersteunt het bestuur en de netwerkorganisatie met de ontwikkeling en de uitvoering van het werkprogramma. Het Bureau is verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe regeling TSB. Het verzorgt daarnaast de interne en externe communicatie. De coördinator Bureau Lexces geeft leiding aan het Bureau en neemt als secretaris deel aan het Bestuur.