assets/particles/large/wit

Eerste stappen uitbreiden lijst beroepsziekten gezet

Demissionair minister van SZW Van Gennip neemt het voorstel van de adviescommissie over om komend jaar voor vijf nieuwe beroepsziekten protocollen uit te werken om op te nemen in de Lijst beroepsziekten van de Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB).

 

Deze protocollen worden momenteel ontwikkeld en daarvoor heeft de adviescommissie werkgroepen opgezet met inhoudsdeskundigen uit verschillende disciplines, die worden ondersteund door gespecialiseerde secretarissen vanuit Bureau Lexces. Elke werkgroep bereidt een ander protocol voor. Concepten van protocollen zullen worden getoetst op inhoudelijke volledigheid door relevante beroepsgroepen zoals arbeidshygiënisten, bedrijfsartsen en medische specialisten. Ook zullen de concepten worden getoetst op uitvoerbaarheid door de partijen die bij de operationele uitvoering van de TSB betrokken zijn (ISBG, RIVM (Bureau Lexces, Deskundigenpanel) SVB, SZW). De adviescommissie streeft ernaar vóór de zomer de eerste twee conceptprotocollen af te ronden. 

Evalueren bestaande protocollen 

De TSB bestaat nu ruim één jaar. Daarom evalueert de adviescommissie momenteel de bestaande protocollen (longkanker door asbest, allergisch beroepsastma en CSE) op basis van ervaringen van de deskundigenpanels en mensen die bij de voorbereiding van de aanvragen betrokken zijn. De adviescommissie zal de resultaten gebruiken om te beoordelen of deze protocollen aanpassingen vereisen en of er aspecten zijn die eveneens kunnen worden opgenomen bij de ontwikkeling van nieuwe protocollen.  

Naast de adviescommissie voert ook SZW met de gehele uitvoeringsketen een evaluatie uit. De zaken die goed gaan en de knelpunten die hieruit naar voren komen zullen gezamenlijk onder regie van SZW worden besproken. Gezamenlijk zullen dan ook oplossingsrichtingen worden bedacht om eventuele knelpunten aan te pakken.