assets/particles/large/wit

Project 1.1: Effectieve preventie en veilig innoveren

Aanleiding

Op de werkvloer zijn er verschillende manieren om te voorkomen dat werknemers blootgesteld worden aan schadelijke stoffen. Bij voorkeur pakken we dit bij de bron aan, door schadelijke stoffen te vervangen door veilige alternatieven. Dit noemen we “Safe & Sustainable by Design”. Als dit niet haalbaar is, zetten we technische of organisatorische maatregelen in. Bijvoorbeeld door te werken in een zuurkast (technisch) of door werkzaamheden regelmatig af te wisselen (organisatorisch). Wanneer deze maatregelen ook niet mogelijk zijn, is het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door de werknemer de laatste optie. Toch worden in de praktijk niet altijd de juiste maatregelen gekozen. Hierdoor lopen werknemers soms onnodig risico op blootstelling aan schadelijke stoffen. Vaak komt dit door te weinig kennis over welke maatregelen het beste werken en hoe ze ingezet moeten worden. Maar ook risicoperceptie en gedrag van werknemers kan het gebruik van beschermende maatregelen beïnvloeden.

Doel

Dit project streeft drie doelen na: 

  1. Kennis over effectieve maatregelen samenbrengen en openbaar toegankelijk maken. 
  2. Begrijpen hoe werknemers risico’s inschatten en welke factoren gedrag beïnvloeden. 
  3. Kennis over ‘Safe & Sustainable by Design’ delen en bedrijven stimuleren om dit te gebruiken.

Aanpak

Om deze doelen te bereiken, gaan we:

  • Informatie verzamelen over welke preventiemaatregelen er zijn en hoe goed deze werken. Hiervoor zetten we een platform op dat betrouwbare, transparante en onafhankelijke informatie geeft over beschikbare preventiemaatregelen en de beste aanpak per situatie van. Naast dat dit platform bestaande data en informatie samenbrengt, wordt er een methode ontwikkeld om de effectiviteit van maatregelen onafhankelijk te beoordelen. De doelgroepen (o.a. werknemers, werkgevers en arboprofessionals) worden in een vroeg stadium betrokken bij de ontwikkeling van het platform.
  • De behoefte aan informatie over preventiemaatregelen peilen onder de doelgroepen. Bedoeld voor een goede inrichting van het (online) platform met de meest gewenste wijze van informatieoverdracht. Daarnaast geeft dit ook inzicht in kennishiaten.
  • Interviews houden met praktijkstudenten, werkenden, werkgevers en arboprofessionals. We willen zicht krijgen op hun overwegingen bij het wel of niet nemen van preventiemaatregelen. Dit vullen we aan met literatuuronderzoek.
  • Een plan maken om ‘Safe & Sustainable by Design’ in bedrijven te gebruiken. We testen dit in één of meerdere bedrijven.
  • Alle bevindingen delen via een speciale Lexces webpagina.